Statut - FORDONIA

Idź do spisu treści

Menu główne:

Statut

Dokumenty

Stowarzyszenie Muzyczne
Chór FORDONIA


STATUT


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1


1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Muzyczne Chór FORDONIA i w dalszej części zwane będzie Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą -  Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§ 2


Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa przez organy ustanowione w niniejszym statucie.

§ 3


1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Królowej Męczenników w Bydgoszczy przy ul. Bołtucia 5.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4


Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej członków i ma prawo zatrudniać pracowników.

§ 5


Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą związaną z realizacją celów statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6


Stowarzyszenie ma prawo posiadania i używania pieczęci, odznak i sztandaru zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 


Rozdział  II

Cele, zadania i sposoby ich realizacji.


§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Tworzenie i upowrzechnianie kultury muzyczej w środowisku działania.
2. Podnoszenie poziomu artystycznego członków Stowarzyszenia w ramach amatorskiego, społecznego ruchu śpiewaczego i instrumentalnego.
3. Kształtowanie i umacnianie patriotycznych, religijnych i obywatelskich postaw swoich członków.
4. Prowadzenie różnych form promocji i prezentacji działalności kulturalnej.
5. Współpraca z innymi instytucjami kulturalnymi i artystycznymi tak kościelnymi jak i świeckimi w kraju oraz za granicą.


§ 8


Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:


1. Dobrowolne zrzeszanie członków działających w amatorskich zespołach śpiewaczych i instrumentalnych.
2. Pozyskiwanie animatorów kultury, twórców i sympatyków do udziału w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.
3. Inicjowanie i organizowanie imprez, koncertów, festiwali i zjazdów z udziałem autorskich zespołów śpiewaczych i instrumentalnych.
4. Współpracę z jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz z instytucjami i placówkami upowszechniania kultury, a także z innymi podmiotami chcąymi współpracować w realizacji zadań Stowarzyszenia.


Rozdział  III


Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 9


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:


1. Członków zwyczajnych.
2. Członków honorowych.
3. Członków wspierajšcych.

§ 10


1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, pełnoletni, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych, pragnący brać udział w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, po złożeniu pisemnej deklaracji oraz jej zatwierdzeniu prze Zarząd.
2. Członkiem Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy posiadający miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.§ 11


1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego. Zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu w Walnym Zebraniu Członków oraz bez prawa udziału we władzach w Stowarzyszeniu.


§ 12


1. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna i fizyczna deklarująca poparcie finansowe i rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd.
3. Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członek wspierający - osoba prawna działa poprzez swego przedstawiciela.


§ 13

   Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do:

1. Aktywnego uczestnictwa w próbach i koncertach.
2. Regularnego płacenia składek członkowskich.
3. Udziału w zebraniach i stosowania się do obowiązujących uchwał oraz statutu
4. Wspierania Zarządu w jego działalności.


§ 14Członek zwyczajny ma prawo:

1. Do czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Uczestniczyć we wszystkich pracach Stowarzyszenia.
3.  Wnosić inicjatywy programowe.


§ 151. Członkostwo ustaje w przypadku:
a) Dobrowolnego wystąpienia, złożonego na piśmie.
b) Skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu niespełnienia obowiązków członkowskich, w tym nie płacenie składek przez okres powyżej 6 miesięcy.
c)  Pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądowym.
d)  Rozwiązania Stowarzyszenia.
e)  Śmierci.
2.  Uchwały w zakresie ustania, wykluczenia i wykreślenia członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
3.  Od uchwały o ustaniu i wykreśleniu przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.Rozdział  IV


Władze  Stowarzyszenia§ 16Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
Kadencja władz trwa 4 lata. Ich wybór następuje w głosowaniu jawnym.


§ 17Kompetencje Walnego Zebrania Członków:

1. Wybór Zarządu.
2. Wybór Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia.
4. Zatwierdzenie rocznych sprawozdań Zarządu.
5. Udzielanie absolutorium Zarządowi.
6. Podejmowanie uchwał o nadaniu godności członka honorowego.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia oraz ustalanie wysokości składek członkowskich
8. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu.
9. Nadawanie honorowego członkostwa.
10. Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 § 18  Zebrania Stowarzyszenia


Walne Zebranie Stowarzyszenia może być:
1. Zwyczajne.
a) Sprawozdawcze, zwołane przez Zarząd, jeden raz w roku jednak nie później jak do końca lutego.
b) Sprawozdawczo-wyborcze, odbywające się co cztery lata.
2. Nadzwyczajne, zwołane przez Zarząd z inicjatywy:
a) Własnej Zarządu.
b) Komisji Rewizyjnej.
c) 1/3 członków.

W Walnym Zebraniu udział biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
O Walnym Zebraniu powiadamia Zarząd swoich członków z 14-dniowym wyprzedzeniem.
O ważności uchwał Walnego Zebrania decyduje ilość członków obecnych na zebraniu, mianowicie:
1) W pierwszym terminie, przy obecności połowy ogólnej liczby członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
2) W drugim terminie, zebranie podejmuje uchwały większością 2/3 głosów bez względu na frekwencję.

Nadzwyczajne Walne Zebranie
obraduje wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane.

§ 191. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7 - 9 osób, w tym: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika wybieranych na okres 4 lat.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 20Do kompetencji Zarządu należy:


1. Reprezentowanie Stowarzyszenia.
2. Zwoływanie Walnego Zebrania.
3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
4. Opracowywanie planów działania i sprawozdań Stowarzyszenia.
5. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
6. Zarządzanie majątkiem.
7. Opracowywanie preliminarza dochodów i wydatków.
8. Zwoływanie posiedzeń Zarządu według potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na dwa miesiące.
9. Przyjmowanie w poczet członków zwyczajnych i wspierających.

§ 21Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby głosów.

§ 22Członkiem Zarządu nie może być członek Komisji Rewizyjnej.

§ 231. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 osób i jest wybierana na 4 lata.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.


§ 24


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:


1. Kontroluje całokształt działalności Zarządu Stowarzyszenia oraz jej zgodność ze statutem.
2. Nadzoruje wykonanie preliminarza przychodów i dochodów oraz opiniuje bilans roczny Stowarzyszenia.
3. Składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia oraz wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi.
4. Ma prawo wnioskować o zwołanie Walnego Zebrania Stowarzyszenia.


§ 251. W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, organom tym przysługuje prawo dokooptowania brakujących członków.
2. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu powołanego przez Walne Zebranie Członków.

 

Rozdział V


Majątek Stowarzyszenia§ 26Majątek Stowarzyszenia tworzą: środki trwałe oraz fundusze będące w posiadaniu Stowarzyszenia.


§ 27Fundusze Stowarzyszenia stanowią:

1. Składki członkowskie.
2. Dotacje, subwencje.
3. Darowizny, spadki.
4. Wpływy z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenia.

§ 28Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i innych w imieniu Zarządu upoważniony jest Prezes Zarządu lub dwaj członkowie Zarządu, tj. wiceprezes oraz skarbnik.


Rozdział  VI
Postanowienia końcowe§ 29Podjęcie uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 30W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła Komisję Likwidacyjną.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego